تیر 06, 1401

پیشروی قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل

پیشروی قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/722610608پیشروی قیامها و…
خرداد 30, 1401

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/721484127اعتلای قیامها و…
خرداد 22, 1401

گسترش قیام و کارزارها علیه رژیم آخوندی ـ ساعت وصل

گسترش قیام و کارزارها علیه رژیم آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/719146002گسترش قیام و…