زاهدان - فعالیت کانونهای شورشی با شعارهای :
 لعنت خدا و خلق و تاریخ بدرقه جلاد ۶۷
 لعنت مردم و تاریخ ایران میراث ابراهیم رئیسی است
 فریاد بلوچستان ای قاتلان خون‌ریز ایران جای شما نیست
فریاد بلوچ به دولت قتل‌عام این است جواب اعدام
 دستگاه نظام سوراخ و خامنه‌ای بازنده استراتژیک است
 از زاهدان تا تهران زمان انقلاب و دادخواهی آتشین است
 پاسخ مردم ایران به اعدام مقاومت برای سرنگونی و آزادی است
نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه
ما زن و مردم جنگیم و باید صد بار بیشتر بجنگیم
جوانان بلوچستان آماده برای آتش و قیام
 فریاد بلوچستان مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
فریاد هر بلوچ به دولت قتل‌عام این است جواب اعدام
 آرزوهای خامنه‌ای با رئیسی خاکستر شدو برباد رفت 
 دستگاه نظام سوراخ سوراخ و خامنه‌ای بازنده استراتژیک است 
 از زاهدان تا تهران زن مقاومت آزادی
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید