کرج – ۳خرداد ۱۴۰۳
فایل تصویری صحبت نفر مقابل دانشگاه که می‌گوید؛ با فرا رسیدن ۴خرداد۱۴۰۳ آمدیم به جایی که یکی از دانش اموختگان اینجا به‌نام محمد حنیف‌نژاد با دوستان بنیانگذار دیگرش سعید محسن و بدیع زادگان تاریخ ایران‌زمین را رقمی دیگر زدند بعد از سال۴۲ وی به همراه دوستان به این نتیجه رسیدند که مبارزات پارلمانی و اسلام ارتجاعی آخوندا راه به جایی نخواهد برد پس به بنیانگذاری سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران پرداختند با درود به بنیانگذاران مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدف و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: ۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس خواهر مریم با شعار: مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد. خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران روی ماشین با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس برادر با شعار: مسعود رجوی: صبحگاه ۴خرداد ۱۳۵۱ با خون کسی رنگین شد که تاریخ میهنش را ورق زدخرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس برادر با شعار: مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدف و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس برادر با شعار: مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدف و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس بنیانگذارن دست نفر با شعار: مسعود رجوی: مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس بنیانگذارن دست نفر با شعار: ۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
تهران – ۳خرداد ۱۴۰۳
چیدن میز یادبود شمع و با عکس و بنیان‌گذاران و آرم سازمان با شعار: مریم رجوی: سه رادمرد بزرگ تاریخ معاصر ایران؛ محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان؛ سازمان مجاهدین را در شورش علیه کهنگی و بن‌بست و خلق دنیای نو بنیانگذاری کردند خرداد ۱۴۰۳
مریم رجوی: قیام‌آفرینان؛ شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژادید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند.
۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
مشهد – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس خواهر مریم روی دیوار با شعار: مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد. خرداد ۱۴۰۳
مشهد – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران روی ماشین با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
کرج – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس رنگی بنیانگذاران روی دیوار با شعار: ۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خردادر ۱۴۰۳
کرج – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیانگذارن روی ماشین با شعار: مسعود رجوی: مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
کرج – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیانگذارن روی ماشین با شعار: مسعود رجوی: مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
مشهد – ۳خرداد ۱۴۰۳
نصب تراکت عکس رنگی بنیانگذاران روی دیوار با شعار: مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
مشهد – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران روی درخت با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
اصفهان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد. خرداد ۱۴۰۳
زنجان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس بنیانگذارن دست نفر با شعار: مریم رجوی: قیام‌آفرینان؛ شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژادید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند.
خرداد ۱۴۰۳
اراک – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
تراکت عکس بنیان‌گذاران دست نفر با شعار: مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد. خرداد۴۰۳
اراک – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس خواهر با شعار: مریم رجوی: سه رادمرد بزرگ تاریخ معاصر ایران؛ محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان؛ سازمان مجاهدین را در شورش علیه کهنگی و بن‌بست و خلق دنیای نو بنیانگذاری کردند. خرداد ۱۴۰۳
گرگان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
تراکت عکس بنیان‌گذاران و رهبری روی میزیاد بود درخانه با شعار: مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد. خرداد۴۰۳
 مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
مریم رجوی: قیام‌آفرینان؛ شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژادید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند.
۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
گرگان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
رشت – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
چیدن میز یادبود گل و شمع و تراکت عکس بنیان‌گذاران در موبایل با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
رشت – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال با تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: ۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
رشت – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس بنیان‌گذاران در ماشین با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
رشت – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: آزادی می اید با می‌توان و باید خرداد
۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
رشت – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس بنیان‌گذاران با شعار: آزادی می اید با می‌توان و باید خرداد
۴خرداد یک راهگشایی بسیار با شکوه در تاریخ مردم ما بود. خرداد ۱۴۰۳
آزادی می اید با می‌توان و باید گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
همدان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس برادر با شعار: مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدف و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود خرداد ۱۴۰۳
همدان – ۳خرداد ۱۴۰۳
فتوکال تراکت عکس برادر با شعار: مسعود رجوی: صبحگاه ۴خرداد ۱۳۵۱ با خون کسی رنگین شد که تاریخ میهنش را ورق زد خرداد ۱۴۰۳
همدان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت عکس خواهر با شعار: مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای اوین و میدان چیتگر فروزان کرد. خرداد ۱۴۰۳
همدان – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
نصب تراکت عکس رهبری با شعار: مسعود رجوی: مسعود رجوی: خون محمد حنیف‌نژاد بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
مریم رجوی: قیام‌آفرینان؛ شما فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژادید و قیام شماست که افتخارات ایران را زنده و سرشار می‌کند.
شهر کرد – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
چیدن میز یادبود با گل و شمع و عکس بنیان‌گذاران با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران ۱۴۰۳
پل دختر – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت دست نویس روی مقوا با شعار: خون حنیف می جوشد مسعود می‌خروشد خرداد ۱۴۰۳
بوشهر – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت دست نویس روی مقوا با شعار: گرامی باد ۴خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۱۴۰۳
بوشهر – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت دست نویس با شعار: خون حنیف می جوشد مسعود می‌خروشد خرداد ۱۴۰۳
بوشهر – ۳خرداد ۱۴۰۳ 
فتوکال تراکت دست نویس با شعار: مسعود رجویی خون محمد حنیف‌نژاد بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات آرمانشان داده‌اند. خرداد ۱۴۰۳
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید