ژنو ـ مقر اروپایی ملل متحد
تظاهرات یاران شورشگر و برپایی نمایشگاه افشای جنایات رژیم
همزمان با مراسم مجمع عمومی برای جلاد ۶۷
 
ژنو ـ مقابل مقر اروپایی ملل متحد ـ ۱۰خرداد ۱۴۰۳
با شعار: مرگ بر خامنه ای  لعنت بر خمینی  

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید