خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت: رقم واقعی خط فقر در پایتخت از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است؛ شما فقط مبلغ اجاره خانه‌ها را ببینید! اگر رقم ودیعه مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمانِ کوچک ۶۰ متری در محلات مرکز تهران، کمتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان نیست.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از ۳۰ درصدِ جمعیت زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند؛ در عین حال، بیست و پنجم خردادماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرد.
روزنامه حکومتی اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشر کرد با اعتراف به افزایش ۸میلیونی تعداد فقرا در کشور نوشت: «از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰درصد به ۳۰درصد رسیده است. افزایش ۱۰درصدی نرخ فقر به‌معنی افزایش حدود ۸میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است».

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید