آیا باید سرنوشت را به دست حاکمی که همه چیز را به تاراج می‌برد سپرد؟ آیا هرگز ملتی در تاریخ بدون پرداخت بها و هزینه توانسته سرنوشت و مقدرات خویش را در دست بگیرد؟ پاسخ قطعا خیر است.
هرگاه که اراده مردم برای آزادی در میان نباشد به یغمابردندگان همه چیز یک ملت در کمین نشسته‌اند. 
 لرد جان آنتونی برد عضو مجلس اعیان طی سخنانی این گونه گفت: برایم مشکل است صحبت کنم چون می‌خواهم به تاریخ گذشته اشاره کنم.
ایکاش آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها منظورم آژانس سیا و همه آنها مصدق را از میان برنمی‌داشتند و شاه را نمی‌آوردند که و دقیقاً به همین جایی که الآن هستیم برسیم.
ما چه موقع می‌خواهیم از تاریخ گذشته‌مان درس عبرت بگیریم؟ به‌نظر می‌رسد فقط همه اینها را فراموش می‌کنیم. ما نتیجه و محصول این مشکلات هستیم.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید